Algemene voorwaarden – Brielle

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Declaratie, betaling en verzuim

Declaratie
De declaratie van de behandeling gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben. Als de cliënt een restitutiepolis heeft, niet is verzekerd of meer behandelingen heeft gehad dan door de aanvullende verzekering wordt vergoed, ontvangt de cliënt een factuur.

Betalingstermijn
De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Zodra deze betaaltermijn is verstreken, verkeert de cliënt ‘in verzuim.’

Incasso
Als de cliënt ‘in verzuim’ verkeert, zijn wij als behandelaar gerechtigd om incassomaatregelen te treffen. De kosten voor deze maatregelen zijn voor rekening van de cliënt. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 25 euro (exclusief omzetbelasting).

Afmelding door ziekte of verhindering
Een afspraak afzeggen dient uiterlijk 24 uur van te voren te gebeuren. Afmeldingen mogen ook worden ingesproken op de voicemail. Als de afspraak later of niet wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Klachtenregeling
Melding klacht
De cliënt dient klachten bij voorkeur met de betreffende behandelaar te bespreken. In een gesprek zullen wij proberen om samen tot een oplossing te komen.

KNGF
Indien een gesprek niet het gewenste effect heeft voor de cliënt, kan de klacht schriftelijk worden gericht aan de klachtencommissie van het KNGF (zie de folder in de praktijk). De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Privacyreglement
Registratie, Wet bescherming persoonsgegevens en inzagerecht
Om de behandeling goed te kunnen uitvoeren, registreren wij de medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Behalve de Wbp hebben wij een aantal zaken vastgelegd in een privacyreglement.

Reglement
Behalve de behandelaar heeft een beperkt aantal mensen toegang tot de gegevens in de registratie van de cliënt. Hieronder vallen waarnemers, andere therapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Zij hebben allemaal geheimhoudingsplicht.

Iedere cliënt heeft het recht om de geregistreerde gegevens in te zien. Indien de gegevens niet juist zijn, kan de behandelend therapeut deze op verzoek wijzigen. Alleen gegevens die direct betrekking hebben op de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

Om de fysiotherapie als discipline verder te ontwikkelen is wetenschappelijk onderzoek nodig. Hiervoor worden statistieken opgesteld. Deze gegevens zullen nooit persoonlijk herleidbaar zijn. Als het voor het onderzoek van belang is dat de gegevens wel persoonlijk herleidbaar zijn, worden deze gegevens pas aan de onderzoeker verstrekt na schriftelijke toestemming van de cliënt.

Gegevens van cliënten worden nooit aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie of na overlijden, tenzij de cliënt daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Na behandeling worden de gegevens gedurende tien jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen de gegevens kan inzien.

Huisregels

Behandeling
De behandelend therapeut zal voorafgaand aan de behandeling de werkwijze uitleggen. Als er bezwaren zijn, dient de cliënt dit aan te geven. Ook als bepaalde handelingen bezwaarlijk zijn, vanwege bijvoorbeeld geloofsovertuigingen, of als de cliënt niet door een therapeut van de andere sekse wil worden behandeld, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken. De therapeut en eventuele begeleiders dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en ongewenste informaliteit achterwege te laten. De behandeling vindt over het algemeen in een afgescheiden ruimte plaats waar alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn. Als hier derden, zoals een stagiair, bij aanwezig zijn, wordt vooraf toestemming gevraagd aan de cliënt.