Algemene voorwaarden – Brielle

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Declaratie, betaling en verzuim

Declaratie
De declaratie van de behandeling gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben. Als de cliënt een restitutiepolis heeft, niet is verzekerd of meer behandelingen heeft gehad dan door de aanvullende verzekering wordt vergoed, ontvangt de cliënt een factuur.

Betalingstermijn
De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Zodra deze betaaltermijn is verstreken, verkeert de cliënt ‘in verzuim.’

Incasso
Als de cliënt ‘in verzuim’ verkeert, zijn wij als behandelaar gerechtigd om incassomaatregelen te treffen. De kosten voor deze maatregelen zijn voor rekening van de cliënt. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 25 euro (exclusief omzetbelasting).

Afmelding door ziekte of verhindering
Een afspraak afzeggen dient uiterlijk 24 uur van te voren te gebeuren. Afmeldingen mogen ook worden ingesproken op de voicemail. Als de afspraak later of niet wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

 

Klachtenregeling

Melding klacht
De cliënt dient klachten bij voorkeur met de betreffende behandelaar te bespreken. In een gesprek zullen wij proberen om samen tot een oplossing te komen.

KNGF
Indien een gesprek niet het gewenste effect heeft voor de cliënt, kan de klacht schriftelijk worden gericht aan de klachtencommissie van het KNGF (zie de folder in de praktijk). De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

 

Privacyreglement

Fysio-Feenstra hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Fysio-Feenstra houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder onder andere:

WGBO

Aan de basis van alle gezondheidszorg ligt de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst. Hierin zijn onder andere uw rechten op inzage in het medisch dossier én de plichten van de zorgverlener tot privacy en geheimhouding van medische gegevens opgenomen.

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

ZVW, AWBZ en WMG

In de zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet marktordening gezondheidszorg zijn onder andere de vastgelegd welke wettelijk bepaalde persoonsgegevens de zorgverlener verplicht is door te geven aan de zorgverzekeraars om declaraties af te handelen of machtigingen te verkrijgen.

Als Fysio-Feenstra zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.

Aanmelding:

Bij aanmelding van een cliënt volgt online registratie in het door ons gebruikte software systeem dat wordt geleverd en onderhouden door Intramed B.V. Intramed opereert binnen een beveiligde IT omgeving, die beheerd wordt door VANAD COMVIO.

1) Fysio-feenstra registreert de volgende persoonsgegevens van haar cliënten:

A

·         Naam, adres, woonplaats

·         Geboortedatum

·         ID-registratie

·         Telefoonnummer

·         E-mail adres

B

·         BSN nummer

·         verzekeringsgegevens (verzekeraar, soort verzekering + polisnummer)

C ·         behandelgegevens (inclusief diagnosecode)

Registratie van de bij A en B genoemde gegevens vindt in het softwarepakket plaats in het zogenaamde  “patiëntendossier” bij de tabbladen “Algemeen” en “Financieel”. Registratie van de bij C genoemde gegevens vindt in het softwarepakket  plaats in het patiëntendossier bij het tabblad “behandelepisodes”

 

2) Rolverdeling registratie persoonsgegevens

Aan de cliënt wordt direct bij aanmelding  de onder “A” genoemde benodigde gegevens opgevraagd. ID-registratie volgt wanneer de cliënt fysiek in de praktijk verschijnt.  De behandelaar zelf, een collega-behandelaar of de administratieve kracht hebben hiervoor de rechten.

Registratie van de onder “B” genoemde gegevens volgt bij controle op verzekeringsrecht. Dit gebeurt online via het softwarepakket waarin de gegevens worden ingevoerd. De rechtten hiervoor liggen bij de behandelaar zelf, een collega-behandelaar of de administratieve kracht.

Alleen de behandelaar zelf heeft de rechten om de registratie van behandelgegevens , genoemd onder “C”  uit te voeren.

 

3)  Het doel van het registreren van deze gegevens in het patiëntendossier is:

4)  Beginselen van de persoonsgegevens verwerking

Alléén de bij 1)  onder A, B en C genoemde persoonsgegevens, worden geregistreerd.

De gegevens die geregistreerd worden, worden uitsluitend geregistreerd en verwerkt in verband met de onder 3) genoemde doeleinden

De registratie van persoonsgeven vindt plaats met medeweten van de cliënt, waarbij duidelijk aangegeven wordt waarvoor deze registratie is.

De gegevens worden indien nodig geactualiseerd bij aanmelding of wijziging binnen de bewaartermijn óf verwijderd na het bewaartermijn van 15 jaar.

De gegevens worden uitsluitend registreert door de behandelaar zelf, een collega-behandelaar of de administratieve kracht  (zie hiervoor de rolverdeling onder 2) Genoemde personen zijn contractueel gebonden aan integriteit en verantwoordelijkheid.

De praktijkhouder en collega-behandelaar, in persoon mevrouw A.T. Feenstra-Rypkema is verwerkingsverantwoordelijke voor de in de praktijk geregistreerde persoonsgegevens.

 

5)  Organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging

       Organisatorische maatregelen

      Technische maatregelen

Intramed past de volgende principes toe:

VANAD COMVIO (Gezellenlaan 6, Doetinchem) verzorgt onze IT omgeving, waarbinnen Intramed opereert. VANAD COMVIO heeft geen toegang tot de Intramed. Wel is een verwerkersovereenkomst met hen afgesloten.

6)  Bewaartermijn persoonsgegevens

15 Jaar na het afsluiten van het patiëntendossier wordt het patiëntendossier met de daarin vermelde persoonsgegevens vernietigd. Wanneer een cliënt in die tussentijd opnieuw in behandeling komt, wordt het patiëntendossier heropend, de persoonsgegevens geactualiseerde er wordt een nieuwe behandelepisode aangemaakt. Op het nieuwe behandeldossier is opnieuw de bewaartermijn van 15 jaar van toepassing. Behandelgegevens blijven, indien niet gerelateerd met een nieuwe klacht, afgesloten en daarvoor blijft de oorspronkelijke 15 jaar gehanteerd.

7) Rechten van betrokkenen

Cliënten hebben het recht op inzage, correctie en verwijdering van de bij 1) onder A en B genoemde persoonsgegevens.

Tevens hebben zij hebben het recht op dataportabliteit: het gemakkelijk kunnen verkrijgen en doorgeven van hun gegevens. Wat betreft de behandelgegevens is het recht op dataportabiliteit  alleen van toepassing op  gegevens verstrekt door het gebruik van een meetinstrument, vragenlijst of gegevens die voortkomen uit observatie. Het recht van dataportabiliteit geldt niet voor gegevens die de cliënt niet direct of indirect heeft aangeleverd. (bijvoorbeeld conclusies van de behandelaar, diagnoses, vermoedens en behandelplannen)

8) Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Voor meer informatie over deze Privacy Policy kunt u contact opnemen met onze praktijk

Fysio-Feenstra
Amer 3
3232 HA
Brielle
0181-414241
info@fysio-feenstra.nl

 

Huisregels

Behandeling

De behandelend therapeut zal voorafgaand aan de behandeling de werkwijze uitleggen. Als er bezwaren zijn, dient de cliënt dit aan te geven. Ook als bepaalde handelingen bezwaarlijk zijn, vanwege bijvoorbeeld geloofsovertuigingen, of als de cliënt niet door een therapeut van de andere sekse wil worden behandeld, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken. De therapeut en eventuele begeleiders dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en ongewenste informaliteit achterwege te laten. De behandeling vindt over het algemeen in een afgescheiden ruimte plaats waar alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn. Als hier derden, zoals een stagiair, bij aanwezig zijn, wordt vooraf toestemming gevraagd aan de cliënt.